O firmě Ochrana rostlin Stavební a protipožární hmoty Kontakt na firmu Přihlášení
 

Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou stanoveny firmou TORA, spol. s r.o., se sídlem Spytihněv, PSČ 763 64, Olšík 583, IČO:46966188, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6808. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro celý sortiment zboží dodávaný firmou TORA, spol. s r.o..

Dodací podmínky, doprava
Sortiment dodávaného zboží je uváděn v ceníku,vydaném na dané kalendářní období,stejně tak i na stránkách http://www.torasro.cz/, kde je uvedeno také balení jednotlivých druhů zboží. Nabízené zboží odpovídá příslušným technickým předpisům a normám a jsou schváleny příslušnými odbornými orgány a zkušebnami. Jednotlivé expedice jsou prováděny na základě písemných objednávek, vystavených odběratelem nebo učiněných přes elektronický objednávkový systém na http://www.torasro.cz/. Odchylky v dodávkách zboží, které nejsou sjednány objednávkou se stanoví po dohodě obou smluvních stran písemnou formou (dodatkem objednávky). Expedice je možná vždy po předchozí domluvě v době od 7.00 hod do 15.00 hod přímo v areálu firmy TORA spol.s r.o., Olšík 583, 763 64 Spytihněv. Dodávka je splněna předáním zboží odběrateli nebo prvnímu přepravci. Dopravu zajišťuje odběratel na vlastní náklady. Po dohodě je možné zajistit dodání zboží přepravní službou (dobírkou,PPL,TEX EXPRES,TOP TRANS a pod). Při odběru zboží, kdy dopravu zajišťuje odběratel nese za případné vzniklé škody zodpovědnost kupující.

Splatnost kupní ceny
Splatnost faktury je 14 dnů ode dne odeslání faktury, pokud není dohodnuto jinak. V případě, že odběratel nedodržuje platební podmínky, zejména je-li v prodlení s placením, považuje to dodavatel za porušení dohody a je oprávněn požadovat úhradu dalších dodávek zboží v hotovosti,nebo zálohovou fakturou,zrušit smluvní cenu,nebo slevu,zastavit další dodávky nebo odstoupit od plnění dodávky.

Vlastnické právo
Vlastnické právo k odebranému zboží se řídí ustanovením Občanského zákoníku, pokud není dohodnuto jinak.

Nebezpečí škody na zboží
Za sjednanou jakost se považují v zásadě vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušného technického předpisu, normy, nebo jiného technického podkladu, pokud pro daný výrobek neexistuje technický předpis. Odběratel také obdrží od dodavatele veškeré informace a dokumentaci, na které má nárok dle platné legislativy. Dodavatel ručí za to, že v okamžiku prodeje splňuje zboží požadované vlastnosti. Tyto vlastnosti si musí zboží zachovat nejméně na dobu minimální trvanlivosti,která je stanovena dle příslušných technických norem.

Reklamační řád
Pokud by se i přes veškerou péči prodávajícího vykytly závady na dodaném zboží, má odběratel právo zboží reklamovat dle platného reklamačního řádu. Odběratel je povinen prozkoumat zboží ihned při dodání a případnou reklamaci podat neprodleně písemnou formou. Do ukončení reklamace je povinen reklamované zboží uschovat odděleně od ostatního. Reklamační podmínky jsou uvedeny v technické dokumentaci příslušné jednotlivým druhům zboží. Na škody vzniklé neodbornou aplikací, či manipulací se zbožím,stejně jako za škody vzniklé při přepravě odběratelem, či jeho smluvním partnerem se nevztahuje záruka.

Závěrečná ustanovení
Obě smluvní strany jsou povinny postupovat takovým způsobem,aby minimalizovaly možnost vzniku škody, ztráty, nebo rizika, která mohou vyplynout z činností spojených s plněním jednotlivých dodávek,nebo použitím zboží. Každá ze smluvních stran se zavazuje důsledně dodržovat důvěrnost obchodních informací, vyplývající ze vzájemného obchodního vztahu. Pokud tento není upraven Kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti dne: 1.1.2014

Za TORA spol. s r.o.

Antonín Lapčík
jednatel společnosti